نام امیر حسین
نام خانوادگی نخودکار حسن آبادی
مدرک تحصیلی PhD
مرتبه علمي استادیار
سمت عضو هیأت علمی گروه ریاضی محض
پست الکترونیکی a.nokhodkar@kashanu.ac.ir
 
اخبار